FILMEUSE BRAS TOURNANT PREETIRAGE MASTERWRAP HD PGS - Sofrafilm